Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

O NAMA KONTAKT   | IZVEŠTAJI

 

   
spa dinara
salinen
raba

koniNa osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ br. 31/2011) i člana 365. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/2001 i 99/2001),

                                                                       

D I  N  A  R  A

 

Akcionarsko društvo u mešovitoj svojini za spoljnu i unutrašnju trgovinu i poslovno tehničku saradnju, Beograd, Save Maškovića brih 3, MB 07037384, PIB 101736920, ŠD 50300.

 

   O B J A V L J U J E

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU
 

   (SAZIVANJE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA)

 

Na osnovu čl. 41. i čl. 85. Statuta „DINARE“ AD i čl.276 i čl.281 Zakona o privrednim društvima (Sl.gl.RS br.125/2004)  ODBOR DIREKTORA „DINARE“ AD, Beograd, na svojoj sednici održanoj dana 05.05.2014.god. doneo je Odluku br.05/2014. sa sledećom sadržinom:

  S   A   Z   I   V   A      S   E

     REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA

  „DINARE“AD, BEOGRAD

 

Redovna godišnja Skupština akcionara „DINARE“ AD, BEOGRAD, održaće se dana 05.06.2014.god. u 12,00 časova u prostoriji na I spratu Upravne zgrade „DINARE“ AD, u Beogradu, ul. Save Maškovića br.3.

 

Za sednicu utvrdjen je sledeći:

D  N  E  V  N  I      R  E  D

                        I – PRETHODNI POSTUPAK   

                         1. Otvaranje sednice Skupštine.

                         2. Izbor radnih tela:

                  a) Komisije od tri člana za glasanje i utvrdjivanje kvoruma,

          b) Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika.

                   II – REDOVNI POSTUPAK
                         
                    1.      
Usvajanje izveštaja Predsednika odbora direktora

      2.       Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem ovlašćenog Revizora.

               3.       Razno

 

Ukoliko na Skupštini  zakazanoj za 06.06.2014.g. ne bude kvoruma za odlučivanje, ponovljena Skupština sa istim dnevnim redom se saziva za 13.06.2014.g. u 12,00 časova u prostoriji na I spratu Upravne zgrade „DINARE“ AD, Beograd, Save Maškovića br.3.

 

Na osnovu Odluke  odbora direktora br. 04/2013. za DAN UTVRDJENJA  AKCIONARA odredjen je 27.05.2014.god.

 

Akcionar može lično učestvovati u radu Skupštine ili preko punomoćnika. Pravo glasa na Skupštini ima svaki akcionar koji ima ili preko punomoćja sakupi najmanje 200 akcija. Akcionari mogu zaključiti ugovor o udruživanju akcionara radi ostvarivanja prava glasa preko zajedničkog zastupnika.

Punomoćja i ugovori o udruživanju overeni od strane zakonskog zastupnika društva ili nadležnog organa dostavljaju se najkasnije 3 dana pre održavanja sednice u upravi Društva u Beogradu, Save maškovića br.3, I sprat, soba br.05, gde se mogu dobiti na uvid kompletni materijali za dnevni red Skupštine.

 

 

 

U Beogradu, 05.05.2014.god.                                  PREDSEDNIK  ODBORA DIREKTORA  

                                                                          BRANISLAV ANTONIJEVIĆ


Obrazac punomocja možete preuzeti ovde: Punomoćje Skupština 2014